• ul. Siedlecka 26, Wrocław
  • (71) 723 00 86
  • biuro@wroconsult.pl
oferujemy

Analizy

Tworzymy pełną dokumentację aplikacyjną do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wnioski o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami, studia wykonalności, analizy finansowe. Mamy doświadczenie w realizacji zleceń dla projektów bardzo skomplikowanych, o znaczącej – kilkudziesięciomilionowej – wartości.

Tworzymy biznes plany dla przedsięwzięć inwestycyjnych w każdym sektorze, finansowanych z kredytów, pożyczek komercyjnych i preferencyjnych oraz programów wsparcia.

Jesteśmy w stanie zrealizować skomplikowane analizy finansowe, również związane z energetyką i ochroną środowiska (w tym – obliczenia efektów środowiskowych realizacji inwestycji), gdzie wymagana jest wysoce specjalistyczna wiedza.

Potrafimy sporządzić rzetelne analizy społeczno-ekonomiczne – określające zasadność realizacji inwestycji publicznych z punktu widzenia korzyści i kosztów nie tylko finansowych, ale też społecznych, nie wyrażonych wprost w pieniądzu. Takie analizy są przydatne przy przygotowywaniu przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, przy prezentacji projektów publicznych społecznościom lokalnym.

Realizujemy działania w zakresie promocji turystyki i koncepcji rozwoju produktów turystycznych – tworzymy teksty promocyjne, wysokiej jakości zdjęcia, panoramy, tłumaczenia opisów na języki obce, potrafimy stworzyć od zera koncepcję produktu turystycznego i jego promocji. Jesteśmy w stanie zrealizować bardzo skomplikowane i wymagające zlecenia w tym zakresie – przykładowo takie [http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl]

Plany i strategie

Zajmujemy się tworzeniem planów związanych ze środowiskiem naturalnym, w szczególności: Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, oraz wszelkich dokumentów strategicznych mających na celu ograniczenie presji człowieka na środowisko. Tego typu dokumenty coraz częściej są warunkiem koniecznym do pozyskania dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych z EFRR przez samorządy.

Tworzymy typowe strategie rozwoju – zarówno dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. W procesie tworzenia strategiach bazujemy zarówno na wyspecjalizowanych narzędziach analitycznych i doradczych, jak i na doświadczeniu oraz wiedzy osób bezpośrednio zainteresowanych wdrożeniem danej strategii.

Konsultacje i zarządzanie projektami

Oferujemy zarządzanie realizacją projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych – zajmujemy się przygotowaniem dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, składaniem wniosków o płatność, monitorowaniem właściwej realizacji projektu pod kątem finansowym, merytorycznym i osiąganych wskaźników z punktu widzenia instytucji zarządzających, prowadzeniem dokumentacji projektu, uzgodnieniami z wykonawcami, inspektorami nadzoru, podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu.

Wyceny i pozostałe

Jesteśmy w stanie podjąć się wszystkich prac doradczych niezależnie od branży, wartości inwestycji i poziomu jej skomplikowania – pod warunkiem, że są interesujące z punktu widzenia naszego dalszego rozwoju.

Nasze kompetencje obejmują m.in.

  • wyceny przedsiębiorstw, znaków towarowych, marek – w naszej karierze zawodowej braliśmy udział w wycenie m.in. wartości firmy Impel, znaków towarowych i marki Alpinus;

  • analizy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – proponujemy wykonanie analiz w poszerzonym zakresie w stosunku do Ustawy PPP, obejmującym również badanie zasadności realizacji inwestycji publicznej samej w sobie, jak i stwierdzenie zasadności zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego.