Wrocławska
grupa doradcza
z 20-letnim
doświadczeniem

Myślimy z naszymi klientami i dla naszych klientów. Generujemy pomysły, rozwiązujemy problemy. Tworzymy koncepcje, plany, analizy finansowe, plany restrukturyzacji, strategie rozwoju. Realizujemy badania i ekspertyzy. Zajmujemy się zarządzaniem projektami.

Najnowsze artykuły

Realizujemy badania w Trójmieście

Miło nam poinformować, że Wroconsult wraz z

Ekovert Łukasz Szkudlarek 

 
będzie wykonawcą przekrojowego badania dotyczącego realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot - dokonamy analizy stopnia realizacji celów Strategii. 
 
Kilka słów o projekcie 
Zadaniem Wroconsult jako Lidera konsorcjum oraz firmy Ekovert będzie analiza Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w

Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 

. W ramach przeprowadzonych prac ocenimy m.in. efektywność i skuteczność realizacji Strategii, szczególnie w kontekście wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 - sprawdzimy, czy ponad 1 mld PLN wydany na działania w trójmiejskim obszarze metropolitalnym przełożył się na poprawę wykorzystania szczególnego potencjału terytorialnego ZIT i usunięcie najważniejszych barier rozwojowych obszaru. 
Nasz raport będzie także pomocny przy planowaniu wsparcia finansowego ze środków UE w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot

w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 

 
 

2022-04-21

Województwo Dolnośląskie ogłasza nabór konkursowy dla AOS w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19

Województwo Dolnośląskie ogłasza nabór konkursowy dla Ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19. 
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do współpracy wszystkie poradnie przyszpitalne tj. poradnie pulmonologiczne lub gruźlicy i chorób płuc lub chorób płuc lub chorób zakaźnych świadczące usługi na terenie woj. Dolnośląskiego - do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz późniejszego zarządzania projektem. Nasze wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla placówek ochrony zdrowia - szpitali, przychodni - gwarantuje rzetelne, terminowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności z analizą finansową i innych niezbędnych załączników, a także opiekę nad właściwym przebiegiem pozyskania dofinansowania na każdym etapie konkursu. Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów w sektorze opieki zdrowotnej, pozyskując kilkaset milionów dofinansowania na projekty dotyczące zdrowia. 
 
 

W jakim zakresie Wnioskodawcy zgłaszający się w ramach konkursu będą mogli otrzymać dofinansowanie? 

 
W zakresie zakupu sprzętu/aparatury medycznej i wyposażenia* określonych w załącznikach do rozporządzeń Ministra Zdrowia: 
z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity 2016 poz. 357- w zakresie poradni gruźlicy i chorób płuc/poradni chorób zakaźnych/ poradni neurologicznej/poradni kardiologicznej/poradni onkologicznej) 
 
z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 265 
 
 
 
 

* 

projekty typu 

12.1 A – Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.  

 
 

Do kiedy możemy złożyć wniosek? 

 
Wniosek składamy od dnia

4 maja 2022 r.  

od godz.

8:00 

do dnia

18 maja 2022 r.  

do godz.

15:00 

 
 

Kto może być Beneficjentem dofinansowania? 

 
Podmioty lecznicze (publiczne i prywatne) udzielające na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie: 

– poradni pulmonologicznej lub 

 

– poradni gruźlicy i chorób płuc lub 

 

– poradni chorób płuc lub 

 

– poradni chorób zakaźnych 

 
W przypadku projektów partnerskich obowiązek posiadania ww. poradni dotyczy zarówno wnioskodawcy (Lidera w przypadku projektów partnerskich), jak i Partnera/-ów w projekcie. 
Konkurs skierowany do beneficjentów z całego województwa (bez demarkacji na OSI i ZIT) zarówno do  

AOS  jak i  szpitali, które w swojej strukturze posiadają co najmniej jedną z ww.  poradni (poradnie przyszpitalne 

). 
 
 
 

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 

 
 
Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi  90 % kosztów kwalifikowanych 
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

 
Alokacja przeznaczona na konkurs w ramach Działania 12.1 w osi 12 REACT EU wynosi 

7 000 000 EUR, tj. 32 675 300 PLN  

(zgodnie z obowiązującym  w kwietniu 2022 r. kursem, tj. 

1 EUR = 4,6679  PLN 

) w tym zabezpiecza się 

na procedurę odwoławczą 15% 

 kwoty przeznaczonej na konkurs (

1 050 000 EUR  tj. 4 901 295 PLN 

). 
 
 
 
Szczegółowe informacje

: 

 
Ogłoszenie o naborze konkursowym RPDS.12.01.00-IZ.00-02-429/22 – dla AOS w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19 
 
 

2022-04-21

Rusza nabór wniosków dla SPZOZ w ramach wspierania naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło właśnie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Osi priorytetowej XI “REACT-EU”, Działania 11.3 - Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. 
Chcemy zaprosić do współpracy zakłady opieki zdrowotnej - do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz późniejszego zarządzania projektem. Nasze wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla placówek ochrony zdrowia - szpitali, przychodni - gwarantuje rzetelne, terminowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności z analizą finansową i innych niezbędnych załączników, a także opiekę nad właściwym przebiegiem pozyskania dofinansowania na każdym etapie konkursu. Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów w sektorze opieki zdrowotnej, pozyskując kilkaset milionów dofinansowania na projekty dotyczące zdrowia. 
 
 

W jakim zakresie Wnioskodawcy zgłaszający się w ramach konkursu będą mogli otrzymać dofinansowanie? 

 
W zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci...; 
 
W zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii...; 
 
W zakresie wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej... 
 
 

*w/w zakres dot. projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Do kiedy możemy złożyć wniosek? 

 
Wniosek składamy od dnia

29.04.2022 r. 

do dnia

30.05.2022 r. 

 
 

Kto może być Beneficjentem dofinansowania? 

 

Podmioty lecznicze 

(a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia; 
 

Podmioty lecznicze wyspecjalizowane w zakresie onkologii  

(na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów).  
 
 
 

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania 

 
Do

100% 

dofinansowania ze środków

EFRR 

. 
 

Maksymalna 

wartość wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi

20 mln zł 

. 
 

Minimalna 

wartość wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi

2 mln zł 

. 
 
 
 

Kiedy konkurs zostanie rozstrzygnięty? 

 
Planowany termin -

Październik 2022 r. 

 
 
Szczegółowe informacje

: 

 
https://zdrowie.gov.pl/nabor-775-konkurs_react_eu_w_ramach_wspierania.html 
 
 
 
 

2022-04-04

© 2022 - Wroconsult Sp. z o.o.

© 2022 - Wroconsult Sp. z o.o.