Co nowego u Nas słychać

Realizujemy badania w Trójmieście

Miło nam poinformować, że Wroconsult wraz z

Ekovert Łukasz Szkudlarek 

 
będzie wykonawcą przekrojowego badania dotyczącego realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot - dokonamy analizy stopnia realizacji celów Strategii. 
 
Kilka słów o projekcie 
Zadaniem Wroconsult jako Lidera konsorcjum oraz firmy Ekovert będzie analiza Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w

Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 

. W ramach przeprowadzonych prac ocenimy m.in. efektywność i skuteczność realizacji Strategii, szczególnie w kontekście wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 - sprawdzimy, czy ponad 1 mld PLN wydany na działania w trójmiejskim obszarze metropolitalnym przełożył się na poprawę wykorzystania szczególnego potencjału terytorialnego ZIT i usunięcie najważniejszych barier rozwojowych obszaru. 
Nasz raport będzie także pomocny przy planowaniu wsparcia finansowego ze środków UE w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot

w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 

 
 

2022-04-21

Czytaj więcej

Województwo Dolnośląskie ogłasza nabór konkursowy dla AOS w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19

Województwo Dolnośląskie ogłasza nabór konkursowy dla Ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19. 
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do współpracy wszystkie poradnie przyszpitalne tj. poradnie pulmonologiczne lub gruźlicy i chorób płuc lub chorób płuc lub chorób zakaźnych świadczące usługi na terenie woj. Dolnośląskiego - do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz późniejszego zarządzania projektem. Nasze wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla placówek ochrony zdrowia - szpitali, przychodni - gwarantuje rzetelne, terminowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności z analizą finansową i innych niezbędnych załączników, a także opiekę nad właściwym przebiegiem pozyskania dofinansowania na każdym etapie konkursu. Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów w sektorze opieki zdrowotnej, pozyskując kilkaset milionów dofinansowania na projekty dotyczące zdrowia. 
 
 

W jakim zakresie Wnioskodawcy zgłaszający się w ramach konkursu będą mogli otrzymać dofinansowanie? 

 
W zakresie zakupu sprzętu/aparatury medycznej i wyposażenia* określonych w załącznikach do rozporządzeń Ministra Zdrowia: 
z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity 2016 poz. 357- w zakresie poradni gruźlicy i chorób płuc/poradni chorób zakaźnych/ poradni neurologicznej/poradni kardiologicznej/poradni onkologicznej) 
 
z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 265 
 
 
 
 

* 

projekty typu 

12.1 A – Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.  

 
 

Do kiedy możemy złożyć wniosek? 

 
Wniosek składamy od dnia

4 maja 2022 r.  

od godz.

8:00 

do dnia

18 maja 2022 r.  

do godz.

15:00 

 
 

Kto może być Beneficjentem dofinansowania? 

 
Podmioty lecznicze (publiczne i prywatne) udzielające na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie: 

– poradni pulmonologicznej lub 

 

– poradni gruźlicy i chorób płuc lub 

 

– poradni chorób płuc lub 

 

– poradni chorób zakaźnych 

 
W przypadku projektów partnerskich obowiązek posiadania ww. poradni dotyczy zarówno wnioskodawcy (Lidera w przypadku projektów partnerskich), jak i Partnera/-ów w projekcie. 
Konkurs skierowany do beneficjentów z całego województwa (bez demarkacji na OSI i ZIT) zarówno do  

AOS  jak i  szpitali, które w swojej strukturze posiadają co najmniej jedną z ww.  poradni (poradnie przyszpitalne 

). 
 
 
 

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 

 
 
Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi  90 % kosztów kwalifikowanych 
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

 
Alokacja przeznaczona na konkurs w ramach Działania 12.1 w osi 12 REACT EU wynosi 

7 000 000 EUR, tj. 32 675 300 PLN  

(zgodnie z obowiązującym  w kwietniu 2022 r. kursem, tj. 

1 EUR = 4,6679  PLN 

) w tym zabezpiecza się 

na procedurę odwoławczą 15% 

 kwoty przeznaczonej na konkurs (

1 050 000 EUR  tj. 4 901 295 PLN 

). 
 
 
 
Szczegółowe informacje

: 

 
Ogłoszenie o naborze konkursowym RPDS.12.01.00-IZ.00-02-429/22 – dla AOS w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19 
 
 

2022-04-21

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków dla SPZOZ w ramach wspierania naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło właśnie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Osi priorytetowej XI “REACT-EU”, Działania 11.3 - Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. 
Chcemy zaprosić do współpracy zakłady opieki zdrowotnej - do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz późniejszego zarządzania projektem. Nasze wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla placówek ochrony zdrowia - szpitali, przychodni - gwarantuje rzetelne, terminowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności z analizą finansową i innych niezbędnych załączników, a także opiekę nad właściwym przebiegiem pozyskania dofinansowania na każdym etapie konkursu. Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów w sektorze opieki zdrowotnej, pozyskując kilkaset milionów dofinansowania na projekty dotyczące zdrowia. 
 
 

W jakim zakresie Wnioskodawcy zgłaszający się w ramach konkursu będą mogli otrzymać dofinansowanie? 

 
W zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci...; 
 
W zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii...; 
 
W zakresie wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej... 
 
 

*w/w zakres dot. projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Do kiedy możemy złożyć wniosek? 

 
Wniosek składamy od dnia

29.04.2022 r. 

do dnia

30.05.2022 r. 

 
 

Kto może być Beneficjentem dofinansowania? 

 

Podmioty lecznicze 

(a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia; 
 

Podmioty lecznicze wyspecjalizowane w zakresie onkologii  

(na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów).  
 
 
 

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania 

 
Do

100% 

dofinansowania ze środków

EFRR 

. 
 

Maksymalna 

wartość wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi

20 mln zł 

. 
 

Minimalna 

wartość wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi

2 mln zł 

. 
 
 
 

Kiedy konkurs zostanie rozstrzygnięty? 

 
Planowany termin -

Październik 2022 r. 

 
 
Szczegółowe informacje

: 

 
https://zdrowie.gov.pl/nabor-775-konkurs_react_eu_w_ramach_wspierania.html 
 
 
 
 

2022-04-04

Czytaj więcej

Wroconsult zakończył realizację badań w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego (gospodarki cyrkularnej) w województwie podkarpackim

W listopadzie 2021 r. wspólnie z Ekovert Łukasz Szkudlarek zakończyliśmy dwa duże projekty dotyczące gospodarki cyrkularnej dla Województwa Podkarpackiego. W wyniku naszych prac powstały dwa przekrojowe opracowania, dotyczące sfery społeczno-gospodarczej oraz przedsiębiorstw w kontekście GOZ w województwie podkarpackim. Pierwszy raport jest dostępny
tutaj 
. Drugi - niebawem na stronie
https://rot.podkarpackie.pl 
. 
Całość została przedstawiona na konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego "Gospodarka obiegu zamkniętego w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego", w której brali udział m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, prof. dr hab. Joanna Kulczycka, prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. dr hab. Piotr Zawada, Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. 
Link do informacji o konferencji: "Gospodarka obiegu zamkniętego w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego" z udziałem Wroconsult 
 
 
 
 

2022-02-01

Czytaj więcej

Piękny dworzec w Wiśle - już gotowy

Przy naszym współudziale zrewitalizowano najpiękniejszy zabytkowy dworzec w województwie śląskim. 
 

Dworzec w Wiśle już gotowy. Wygląda wspaniale. Już na wiosnę zostanie otwarty. 

 
Dworzec kolejowy w Wiśle Uzdrowisku już gotowy! Już niedługo mieszkańcy Wisły i turyści będą mogli korzystać z nowego dworca kolejowego. Budynek został już wyremontowany, teraz czeka na konieczne odbiory. Prawdopodobnie już za kilka tygodni zostanie otwarty. Publikujemy pierwsze zdjęcia wnętrz nowego dworca. 
Dworzec w Wiśle od lat niszczał i szpecił centrum tej turystycznej miejscowości. W końcu miastu udało się przejąć budynek dworca i doprowadzić do jego remontu. W pierwszej, już ukończonej części, będzie m.in. poczekalnia, w drugiej - jeszcze w tym roku ma powstać restauracja z minibrowarem, który ma warzyć lokalne, wiślańskie piwo. 
 
Źródło / Więcej informacji
tutaj 

  

i
tutaj 
. 
 

2021-12-17

Czytaj więcej

Mrągowo przygotowuje się na zmiany klimatyczne

Coraz częściej słyszymy i czytamy o gwałtownych zjawiskach pogodowych wyrządzających ogromne szkody materialne, a często również zagrażających ludziom. Powalone drzewa, podtopione ulice i budynki, zniszczone sieci energetyczne - te efekty zmian klimatycznych są bardzo widoczne. 
Jednym z kluczowych obszarów naszej działalności są wszelkie projekty związane z ochroną środowiska - w tym z przeciwdziałaniem skutkom zmian środowiskowych. W ostatnim czasie wspólnie z Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych pozyskaliśmy dotację z POIiŚ na realizację projektu "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa". Ponad 16 mln zł dotacji pozwoli na znaczące ograniczenie ryzyka podtopień i zalania Mrągowa właśnie podczas gwałtownych opadów. Dodatkowo wody opadowe będą odprowadzane do zbiornika retencyjnego, co pozwoli na ich wykorzystanie np. do utrzymania zieleni miejskiej. 

Mrągowo z milionami wsparcia dla projektu ekologicznego 

Mrągowo otrzyma ponad 16 milionów zlotych dofinansowania na realizację budowy i przebudowy głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta. Projekt został zgłoszony do konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sierpniu ub.r. w poprzedniej kadencji samorządu. Dofinansowanie w konkursie uzyskały jedynie 23 samorządy. Mrągowski projekt został sklasyfikowany na wysokim 14. miejscu, uzyskując 47 pkt. To bardzo duży sukces przygotowujących projekt: ówczesnej burmistrz Otolii Siemieniec, pracowników Urzędu Miejskiego przy aktywnym udziale dyrektora ZWiK Mrągowo Andrzeja Wołosza i pracowników spółki. 
Realizacja inwestycji ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo umożliwi od dawna oczekiwaną przebudowę dróg w Śródmieściu. Największy projekt inwestycyjny przygotowywany od lat przez miasto Mrągowo uzyskał 16 616 243,76 złotych dofinansowania z UE. Całkowita wartość projektu to 24 165 222,15 złotych. 
 
Źródło / Więcej informacji
tutaj 
 
 

2021-12-17

Czytaj więcej

Dotacja na część wschodniej obwodnicy Wrocławia

Pozyskane ponad 45 mln dotacji - sukcesem zakończyła się nasza ostatnia współpraca z DSDiK - środki będą przeznaczone na budowę drogi w newralgicznym miejscu Wrocławia - części połączenia Bielany - Łany - Długołęka (wschodnia obwodnica Wrocławia). 
Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do DW nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonowska) 

Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0001/19 

 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

Finansowanie projektu: 

 
27 marca 2019 r. został złożony wniosek o dofinasowanie – nabór w trybie pozakonkursowym. 29 maja 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 769/VI/19 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)” Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1”Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1 „Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu: 

58 398 716,81 PLN 

 
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 

58 398 716,81 PLN 

 
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 

45 416 682,06 PLN 

 
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 

5 839 871,68 PLN 

 
 
Źródło / Więcej szczegółów 

 

 

 

 

 

pod tym adresem 

 

 

 

 

 
 

2021-12-17

Czytaj więcej

© 2022 - Wroconsult Sp. z o.o.