Rusza nabór wniosków dla SPZOZ w ramach wspierania naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

2022-04-04

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło właśnie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Osi priorytetowej XI “REACT-EU”, Działania 11.3 - Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.
Chcemy zaprosić do współpracy zakłady opieki zdrowotnej - do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz późniejszego zarządzania projektem. Nasze wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla placówek ochrony zdrowia - szpitali, przychodni - gwarantuje rzetelne, terminowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności z analizą finansową i innych niezbędnych załączników, a także opiekę nad właściwym przebiegiem pozyskania dofinansowania na każdym etapie konkursu. Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów w sektorze opieki zdrowotnej, pozyskując kilkaset milionów dofinansowania na projekty dotyczące zdrowia.
W jakim zakresie Wnioskodawcy zgłaszający się w ramach konkursu będą mogli otrzymać dofinansowanie?
  • W zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci...;
  • W zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii...;
  • W zakresie wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej...
*w/w zakres dot. projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Do kiedy możemy złożyć wniosek?
Wniosek składamy od dnia 29.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
Kto może być Beneficjentem dofinansowania?
  • Podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia;
  • Podmioty lecznicze wyspecjalizowane w zakresie onkologii (na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów).
Szczegółowe informacje na temat dofinansowania
  • Do 100% dofinansowania ze środków EFRR.
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 20 mln zł.
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 2 mln zł.
Kiedy konkurs zostanie rozstrzygnięty?
Planowany termin - Październik 2022 r.
Szczegółowe informacje:

© 2022 - Wroconsult Sp. z o.o.