Województwo Dolnośląskie ogłasza nabór konkursowy dla AOS w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19

2022-04-21

Województwo Dolnośląskie ogłasza nabór konkursowy dla Ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19.
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do współpracy wszystkie poradnie przyszpitalne tj. poradnie pulmonologiczne lub gruźlicy i chorób płuc lub chorób płuc lub chorób zakaźnych świadczące usługi na terenie woj. Dolnośląskiego - do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz późniejszego zarządzania projektem. Nasze wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla placówek ochrony zdrowia - szpitali, przychodni - gwarantuje rzetelne, terminowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności z analizą finansową i innych niezbędnych załączników, a także opiekę nad właściwym przebiegiem pozyskania dofinansowania na każdym etapie konkursu. Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów w sektorze opieki zdrowotnej, pozyskując kilkaset milionów dofinansowania na projekty dotyczące zdrowia.
W jakim zakresie Wnioskodawcy zgłaszający się w ramach konkursu będą mogli otrzymać dofinansowanie?
 • W zakresie zakupu sprzętu/aparatury medycznej i wyposażenia* określonych w załącznikach do rozporządzeń Ministra Zdrowia:
  • z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity 2016 poz. 357- w zakresie poradni gruźlicy i chorób płuc/poradni chorób zakaźnych/ poradni neurologicznej/poradni kardiologicznej/poradni onkologicznej)
  • z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 265
*projekty typu 12.1 A – Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia. 
Do kiedy możemy złożyć wniosek?
Wniosek składamy od dnia 4 maja 2022 r. od godz. 8:00 do dnia 18 maja 2022 r. do godz. 15:00
Kto może być Beneficjentem dofinansowania?
 • Podmioty lecznicze (publiczne i prywatne) udzielające na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:
  – poradni pulmonologicznej lub
  – poradni gruźlicy i chorób płuc lub
  – poradni chorób płuc lub
  – poradni chorób zakaźnych
  W przypadku projektów partnerskich obowiązek posiadania ww. poradni dotyczy zarówno wnioskodawcy (Lidera w przypadku projektów partnerskich), jak i Partnera/-ów w projekcie.
  Konkurs skierowany do beneficjentów z całego województwa (bez demarkacji na OSI i ZIT) zarówno do  AOS  jak i  szpitali, które w swojej strukturze posiadają co najmniej jedną z ww.  poradni (poradnie przyszpitalne).
Szczegółowe informacje na temat dofinansowania
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
 • Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi  90 % kosztów kwalifikowanych
 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
  Alokacja przeznaczona na konkurs w ramach Działania 12.1 w osi 12 REACT EU wynosi 7 000 000 EUR, tj. 32 675 300 PLN (zgodnie z obowiązującym  w kwietniu 2022 r. kursem, tj. 1 EUR = 4,6679  PLN) w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 050 000 EUR  tj. 4 901 295 PLN).
Szczegółowe informacje:

© 2022 - Wroconsult Sp. z o.o.